top of page
SearchWij zijn van mening van wel.


Laten we voorop stellen dat we van mening zijn dat er een plek is voor seksuele voorlichting in het voortgezet onderwijs en dat thema’s als ‘online weerbaarheid’ een onderdeel zijn van bij deze tijd passend onderwijs. We zetten vraagtekens bij de manier waarop het huidige lesprogramma in het primair onderwijs vormgegeven wordt.


Eerst even de geschiedenis in.

In 2009 heeft de World Health Organisation (WHO), Regional Office for Europe, in samenwerking met BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) en experts uit West-Europese landen het voortouw genomen om een Europese standaard te ontwikkelen voor seksuele voorlichting. Het ontbrak tot dusverre aan een duidelijke richtlijn. Rutgers WPF, kenniscentrum seksualiteit, is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de richtlijn en onderschrijft deze ook.Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Scholen hebben daarnaast de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan burgerschap. Scholen zijn echter vrij om hier invulling aan te geven zoals zij zelf willen.

Het is vastgelegd in kerndoelen. In dit geval gaat het specifiek om de kerndoelen 38, 43 en 53.Grootste bijdrager op dit vlak: Rutgers WPF(voorheen de Rutgersstichting). Zij hebben een richtlijn opgesteld die je overal als een rode draad tegenkomt. Zij bepalen wat een kind in elke fase zou moeten weten, vinden en kunnen.


Rutgers WPF (2013).

Richtlijn seksuele en relationele vorming: Visie, doelen en uitgangspunten.


In de richtlijn wordt beschreven welke thema's in welke ontwikkelingsfase relevant zijn voor seksuele vorming en wat kinderen in elke fase zouden moeten weten, vinden en kunnen op gebied van relaties en seksualiteit.

Je leest het goed; wat kinderen in elke fase zouden moeten weten, vinden en kunnen op gebied van relaties en seksualiteit.


Er is al eerder ophef ontstaan over seksuele vorming in het onderwijs. De kritiek is meestal gericht op de manier waarop het in het basisonderwijs vormgegeven wordt.


De afgelopen weken ging het in het nieuws en online vooral over de Boekenlijsten.

Maar zijn de boeken het enige of het grootste probleem?


In 2013 introduceerden de NTR en Rutgers ‘Dokter Corrie’. Dat werd een rubriek in (toen nog) SchoolTV weekjournaal. Een aantal ouders werd plotseling geconfronteerd met een overstuur kind na schooltijd. Na een goed gesprek werd duidelijk dat het ging om de onderwerpen die in afleveringen van Dokter Corrie behandeld worden. Het gaat dan om onder andere porno, prostitutie, en zelfbevrediging. Deze ouders zijn een website en een petitie gestart. De petitie is door 12.000 ouders ondertekent en aangeboden aan de Tweede Kamer.


Met het verdwijnen van SchoolTV Jeugdjournaal stopte ook de actie. Dokter Corrie kreeg een eigen ‘Dokter Corrie Show’ op de NTR. Maar het was aan de ouders zelf om dt te bekijken.

Wat deze ouders toen niet wisten is dat alle afleveringen van Dokter Corrie simpelweg verplaatst zijn naar de digitale omgeving van SchoolTV en het materiaal nog steeds ingezet wordt in het onderwijs. Door bijvoorbeeld het organiseren van de ‘Week van de Lentekriebels’ met daarin opnieuw (of nog steeds) een prominente rol voor Dokter Corrie.We zijn van mening dat ouders op de hoogte moeten zijn van de wijze waarop deze gevoelige informatie met kinderen gedeeld wordt om vervolgens zelf een mening te kunnen vormen of deze vorm van voorlichting passend is bij de beleving en ontwikkelingsfase van hun kind.


Wil je zelf een beeld vormen van de afleveringen van Dokter Corrie?


Goed om te weten: op schoolTV is Dokter Corrie gelabeld als geschikt voor alle leeftijden en bestemd voor groep 6-8.


De meningen over of de ophef terecht is, verschillen en dus kan je het beste zelf onderzoek doen.


  1. Doet de school van mijn kind mee aan de Week van de Lentekriebels? (43% van de scholen PO doen mee, 57% dus niet, data van 2022)

  2. Hoe zit dat lesmateriaal nu precies in elkaar?

  3. Als de school meedoet, welk materiaal zet de leerkracht dan precies in?

  4. Welke opties heb ik als ouder?


Stel dat de school er aan mee doet en jouw kind zit in groep 6/7/8. Dan zou dit je zoektocht kunnen zijn:


Materiaal ‘Weerbaar online’ Groep 6-8
Daar viel ons het volgende op, wat naar ons idee zorgwekkend te noemen is:


Dokter CorrieWaar gaat over?


Gesprekken met 17 jarigen die praten over intieme ervaringen en daten via online apps als Tinder, tonen aan kinderen in de leeftijdscategorie van 9-12 jaar is ongepast en niet leeftijdsadequaat. Met deze aflevering heb je nu dus een kind nieuwsgierig gemaakt naar een specifieke dating site waar ze zelf nooit naar op zoek zouden zijn gegaan. Dat is grooming.


In een andere aflevering over ‘Internet’ bezoekt Dokter Corrie porno-actrice Bobbie Eden. In een interview vraagt ze Bobbie onder andere hoe bijvoorbeeld een dag op haar werk eruit ziet, waarbij ze bespreken dat het soms niet klikt met je partner op de set maar dat je dan toch seks met elkaar moet hebben, of ze het moeilijk vindt om met iemand seks te hebben waar ze niet verliefd op is, dat je soms weleens van iemand ‘liever niet’ en dat ze dan de zweetdruppels op zich voelt vallen en daar de rillingen van krijgt. De scene afmaken is dan lastig, maar moet wel. En niemand gaat haar helpen.


Als Dokter Corie vraagt wat ze er zelf van vind, dan geeft ze aan dat ze er wel trots op is. En ze is geen losbol, maar eerder een ‘burgertrutje’. In een panel van 17 jarigen bespreken ze daarna dit thema. Niets iets om met je ouders te bespreken, vinden ze, maar met je vrienden kan je dat prima bespreken want het is gewoon normaal.


Ook dit is naar onze mening niet leeftijdsadequaat.


De witte jas en de titel doctor lijken bewust gekozen om een bepaalde mate van expertise en autoriteit uit te stralen, waar dit uiteraard niet zo is. Dokter Corrie is een fictief, humoristisch typetje gespeeld door een actrice.


In de handreiking voor leerkrachten worden allerlei feiten genoemd over onder het bezit van een smartphone en het aantal kinderen dat de telefoon naar de slaapkamer neemt. Wij missen hier bronvermeldingen bij en vragen ons af of deze gegevens kloppen of dat dit meer een legitimering is van het werk dat de Rutger Stichting doet.


Wanneer de school van jouw kind deze afleveringen tonen tijdens de week van de lentekriebels, kun je het gesprek aangaan met de school en eventueel jouw kind thuis houden op het moment dat deze aflevering getoond worden.


Boekenlijst 2024


Als laatste een link naar de boekenlijst van 2024.

Informeer een bij de schoolbieb welke boeken erin staan?Welke informatie gaat naar leerkrachten?


Veel leerkrachten blijken seksuele vorming ook een lastig onderwerp te vinden. Daarvoor wordt voorzien in een handreiking.
In die handreiking en in veel van de materialen worden steeds dezelfde stellingen aangenomen over gedrag en risico’s per leeftijdsgroep en die worden allemaal onderbouwd met dit rapport.Informatie voor  ouders:


In deze handreiking worden dezelfde stellingen en onderzoeken aangehaald. Na het lezen van deze informatie zou je als ouder bijna kunnen overnemen dat dit de waarheid is.


Stel eens dezelfde vragen in je omgeving.


  • Hoeveel kinderen hebben een smartphone?

  • Hoeveel kinderen nemen die mee naar hun slaapkamer?

  • Zijn ze beveiligd (bv met Google Family)?

  • Herken je het dat kinderen zo vroeg met naakt en seks geconfronteerd worden?De hamvraag: Hoe ga je hier als ouder mee om?


Als je als ouder zorgen hebt over hoe de eerder genoemde kerndoelen worden 38, 43 en 53 worden vormgegeven, ga in gesprek met de school en specifiek de leerkracht. Informeer, luister en geef vervolgens je bezwaren aan.


Niet alle scholen zullen al het aangeboden materiaal implementeren. Het is dus belangrijk om te onderzoeken in hoeverre jou kind werkelijk wordt blootgesteld aan het, naar onze mening, schadelijke materiaal.

Bepaalde onderwerpen zoals online weerbaarheid, assertiviteit en grenzen kunnen stellen blijven belangrijke onderwerpen die in groepsverband een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van je kind. Hier zijn een heleboel andere programma’s en manieren voor beschikbaar.


Bespreek met school je grenzen.

En wees niet bang om die grenzen ook daadwerkelijk te stellen.


Het internationale verdrag voor de rechten van het kind dat ook door Nederland is ondertekend, stelt uitdrukkelijk dat de opvoeding het primaire recht (en plicht) van de ouders is.

Zij hebben, aldus het verdrag, het recht om dit te doen in vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en op een wijze die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. 

De overheid en scholen zijn blijkens dit verdrag verplicht om deze rechten te beschermen, te respecteren en op passende wijze te ondersteunen.
2,130 views0 comments

Updated: Jul 11, 2022

Alle informatie overweldigt me de laatste dagen. Herkenbaar?


Het klopt niet.

Het zien van beelden waarbij de politie gericht schiet op (jonge) boeren. De problemen van ouders die geraakt zijn door het Toeslagenschandaal die maar niet opgelost worden. De polarisatie in de samenleving die blijft toenemen. Het wantrouwen richting de overheid dat ongekend groot is. Mensen die in financiële problemen komen door toenemende vaste lasten.


En dat is dan alleen nog het Nederlandse speelveld.


Welness-rechts.


Een deel van de polarisatie in Nederland komt terug in de term ‘welness-rechts’. Een label wat ook met regelmaat geplakt is op Vrouwen voor Vrijheid. Het label gaat over vrouwen die met name tijdens de coronacrisis een omzwaai hebben gemaakt naar rechts en het welzijn van hun eigen gezin en ‘clan’ voorop stellen en het welzijn van het collectief uit het oog verloren zijn. Ze zouden leven in hun eigen micro-kosmos. En daarmee zijn ze, zonder dat ze dat door zouden hebben, voor het karretje gespannen zijn van extreem-rechts. Kritiek op Big Pharma en globalisering zou in de kern antisemitisme zijn. Kiezen voor een vaccin (of niet) zou een daad van egoïsme zijn in plaats van je beroepen op je grondwettelijk recht van lichamelijke integriteit.


Misschien is het tijd om voor eens en voor altijd af te rekenen met dit label.De rol van de media.

In de afgelopen 2 jaar hebben wij veel verschillende content gedeeld van zowel linkse als rechtse partijen. We hebben een aantal grote media optredens gehad waaronder een artikel in de Volkskrant (samen met de Moederhart beweging), deelname aan een documentaire van Sunny Bergman en we zijn een dag met Danny Ghosen op pad geweest. In al deze interviews heeft steeds de intentie voorop gestaan om ons te linken aan de FVD.

De Volkskrant wilde ons bevragen over FVD en wij gaven aan dat we het over onze beweging wilden hebben. Vervolgens hebben ze de FVD door het artikel heen geweven. Sunny heeft een gesprek van 35 minuten met ons gehad waarbij vanuit ons de strekking was dat wij ‘links-ontheemd’ zijn en zij alleen ge-edit heeft dat de geïnterviewden een voorkeursstem op Wybren van Haga uitgebracht hebben. Danny Ghosen kreeg geen antwoord op de vraag of wij FVD gestemd hebben en heeft vervolgens de hele uitzending niet uitgezonden.Onze conclusie is daarin geweest dat de media vooral geprobeerd heeft ons in een frame te passen en zij zijn niet geïnteresseerd geweest in ons volledige verhaal. Achteraf wellicht wat naïef te noemen.
Dus waar staan wij nu eigenlijk zelf in dit speelveld?

Wij staan voor het behoud van onze grondrechten. En met ‘onze’ bedoelen we die van de hele Nederlandse bevolking. Dat betekent dat wij leven in een maatschappij met een bepaalde speelruimte. En binnen die speelruimte hebben we ons te verhouden tot elkaar en bewegen we met elkaar. We bewegen mee, we geven tegengas en hebben een stuk persoonlijke vrijheid. De kaders dienen bewaakt te worden door de overheid. We leven in een indirecte democratie. Dat mandaat hebben ze jaren geleden gekregen.


Tijdens de coronacrisis bleek er geen enkele politieke partij onze stem te vertegenwoordigen. Iedere partij is meegegaan in maatregelen die over onze persoonlijke grens heen ging en er zijn onwettelijk grondrechten overtreden. Toen er sprake bleek te zijn van verbod op nabijheid op straffe en boete, opsluiting van ouderen, dwang in de vorm van mondkapjes dragen, vaccinatiedrang (en dwang was bespreekbaar), uitsluiting door QR-codes, sluiten van ondernemingen, demonstratieverboden en als laatste druppel maatregelen die ook onze kinderen raakten, was voor ons de maat vol.


Systeemrot.

We hebben meerdere malen en op allerlei manieren geprobeerd om de politiek te bereiken. Diverse mails, telefonisch contact, via social media en uiteindelijk zelfs middels het opzeggen van onze lidmaatschappen van de linkse politieke partijen waar een deel van ons lid van was. Die bleken onbereikbaar of het eens te zijn met deze verregaande ingrepen.

In 2021 hebben we opgeroepen om vooral wel naar de stembus te gaan.
Wij geloven in de democratie (maar dan wel bij voorkeur direct in plaats van indirect) en dat je met je stem het verschil kan maken. En voor ons was de grens dusdanig ver overschreden en we hebben werkelijk alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag.

Dit was een ‘catch 22’. Een stem uitbrengen op een partij die niet ons standpunt vertegenwoordigd was geen optie. Geen stem of een blanco stem ook niet.


Inmiddels zijn we 2 jaar verder. En voel ik me overweldigd door alle chaos, door een overheid die burgers vermorzeld en tot op de dag van vandaag geen verantwoordelijkheid daarvoor neemt, door de polarisatie die toeneemt. Door de systeemrot die zo zichtbaar is. Maar een weg daaruit wordt maar niet zichtbaar. Alle politieke partijen zijn daar een onderdeel van. Door gebruik te maken van de wanhoop van mensen, door onbereikbaar te zijn, door niet te luisteren naar de achterban, door geen verantwoordelijkheid te nemen. Geen enkele partij verdient nu mijn stem. Geen enkele.


Onze toekomst.

En door deze optrekkende mist heen probeer ik de contouren te zien van een toekomst. Waarin ik wil leven in samenleving waarin we voor ieder mens in een goede basis voorzien. De welvaart delen, gezond leven en elkaar de ruimte geven om te gedijen. Waarin de kloof tussen arm en rijk verkleint en iedereen een basis standaard van welvaart mag ervaren. Waarin we ons veilig en gehoord voelen en mens mogen zijn. Die we samen vormgeven op een fundament van democratisch gedachtegoed, een gezonde balans tussen welzijn van de planeet en welzijn van de mens en vrijheid.


Doe je mee?


De contouren zijn al zichtbaar. De vraag hoe we daar gaan komen staat nog open. Verbinding, inclusie en vertrouwen zijn daarin sleutelwoorden. Als we gaan staan voor onze persoonlijke waarden en we samen de schouders er onder zetten dan kunnen dit. En ik ga graag met iedereen in gesprek die dit ook wil en daar energie en tijd in wil stoppen.

Zonder complottheorieën en zonder een politieke agenda.

3,383 views4 comments

Guido Weijers - Manifestatie Vrouwen voor Vrijheid. Amsterdam, 30 januari 2022

Het was een grote verrassing dat Guido Weijers kwam spreken op ons podium!

In de afgelopen twee jaar heeft hij zich eindeloos ingezet om te laten zien dat de theaters open kunnen blijven op een veilige en verantwoorde manier, zonder uitsluiting.


Een nog grotere verrassing was dat van Youtube het bericht ontvingen dat de video van ons kanaal verwijderd is.


Youtube geeft daarbij als reden aan: Youtube staat geen content toe waarin expliciet WHO en/of overheidsmaatregelen en richtlijnen rondom social distencing en zelfisolatie ter discussie gesteld worden wat er toe kan leiden dat mensen deze richtlijnen niet meer opvolgen.
Toen we de video op Bitchute wilden uploaden werd daar zelfs ons kanaal verwijderd.

Guido stelde de vraag of we massaal willen blijven leven in angst of bereid zijn het leven ten volle te beleven. Wij weten het antwoord wel! En blijkbaar is dit gevaarlijke content, dus zeker een aanrader om te kijken.


Andere VvV kanalen: https://shor.by/ZqnA Donaties helpen ons deze podia te faciliteren.7,159 views0 comments
bottom of page